Online Kozijnen Bestellen
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Vraag en antwoord - levertijden, leveringen & transport

Wat zijn de productie- & levertijden van MirWood Productsl?

Wat zijn de productie- & levertijden bij MirWood Products?
De productietijd is afhankelijk van de bewerkingen van het product. Als indicatie is de productietijd per productgroep:
- Direct afhalen ca. 1 á 3 werkdagen.
- Maatwerk DTS onderdorpels ca. 2 á 15 werkdagen.
- Glas ca. 10 á 20 werkdagen.   
- Hang- en sluitwerk ca. 1 á 3 werkdagen.
- Boarddeuren ca. 2 á 20 werkdagen.
- Brandwerende boarddeuren ca. 6 werkweken
- Boarddeuren met HPL ca. 6 werkweken
- Multiplex- en iso deur ca. 5 á 15 werkdagen.
- Brandwerende Multiplex deuren ca. 5 á 15 werkdagen
- Maatwerk bovenlichten, ramen en deuren: ca. 10 á 40 werkdagen.
- Binnenkozijn bouwpakket ca. 2 á 10 werkdagen
- Maatwerk binnenkozijnen ca. 10 á 40 werkdagen
- Completen gevelelementen ca. 10 á 60 werkdagen
Als de order geleverd moet worden, kunnen er nog dagen bijkomen.
 
Als u producten wilt afhalen, altijd van tevoren bestellen!
 
Let op: De aangegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Het is mogelijk dat de levertijden anders zijn in periodes met een lagere/hogere personele bezetting, zoals in de zomer- en kerstvakantie. Ook beschikbaarheid en uitlopende levertijden bij leveranciers kunnen invloed hebben op onze levertijden. Aan de in onze offerte(`s) en/of op onze webshop en/of op een andere manier vermelde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat betekend [ongelost] bij afleverkosten.

Op het moment dat uw bestelling gereed is gemaakt in onze fabriek, geven wij u de afleverdag door. Op de dag van levering dient er iemand aanwezig te zijn die de producten in ontvangst kan nemen. De klant dient zelf de producten te lossen, bij zware producten dient de klant te zorgen dat er voldoende mankracht aanwezig is. De klant kan chauffeur vragen of hij mee wil lossen, hij is dit niet verplicht! De chauffeur zelf bepaald of hij mee kan lossen of niet! Onze chauffeur(s) gaan netjes om met uw producten, maar het helpen is geheel op eigen risico van de klant. Schade's die eventueel hierdoor kunnen ontstaan kunnen niet gedeclareerd worden. Dit doen wij om de afleverkosten zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn de openingstijden?

Online Kozijnen Bestellen.nl heeft showroom/winkel. Op de offerte of webshop vermeld adres is het adres van ons kantoor, showroom, productieruimte en magazijn waar producten op voorraad worden gehouden. Voor bezichtigingen van materialen of een advies op maat kunt u terecht in onze showroom (bij advies is het aan te raden om een afspraak te maken, zodat er altijd de juiste persoon er is).

De openingtijden zijn:
 
Maandag t/m Donderdag 7.30uur t\m 17.00uur.
Vrijdag 7.30uur t\m 16.00uur.
Op Zaterdag zijn wij gesloten.
 
Van 12.00uur t/m 13.00uur wordt er geluncht.

Wat betekent [Direct af te halen (altijd van te voren bestellen).]?

Als er "Direct af te halen (altijd van te voren bestellen)" staat betekent dat het product op voorraad ligt en direct beschikbaar is. Door tussentijdse verkoop en/of niet correcte vermelde voorraad kan dit afwijken. Als u iets op wilt halen moet u dit van tevoren bestellen. Wij leggen uw bestelling dan klaar en tevens zien we of alles op voorraad ligt. Dit om lange wachttijden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat u niet voor niets kom gereden.

Wat zijn afleverkosten?

Om de afleverkosten te zien van uw bestelling moet je de produkten die je wil bestellen in het mandje zetten. Klik dan op [toon winkelwagen], hier kun je nog controleren of de aantallen goed zijn en evt. aanpassen. U kunt dan kiezen om af te rekenen als gast of u registreert zich als terugkerende klanten. Als je dat gedaan hebt kun je bij [stap 2] zien wat de afleverkosten zijn. Naar ander landen of naar de eilanden en/of over tolwegen is op aanvraag.

Kan ik op rekening kopen?

Particulieren kunnen niet op rekening kopen. Bouwgerelateerde bedrijven kunnen bij Online Kozijnen Bestellen.nl desgewenst op rekening kopen.
 
Hierbij gelden echter wel een aantal voorwaarden:
- De order/levering moet groter zijn als € 2500,00 excl. Btw.
- U moet geaccepteerd worden door onze kredietverzekeraar (alleen mogelijk voor bedrijven). 
Aanmaken van een klantennummer duurt ca. 2 werkdagen, bij een aanvraag graag een uittreksel van uw Kamen van Koophandel meesturen (dit mag niet ouder zijn dan 6 maanden).
 
Voor bedrijven die niet worden geaccepteerd moeten voor levering betalen, dit kan per bank, per pin of contant (pin of contant alleen op kantoor).
Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens onze "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van Online Kozijnen Bestellen.nl, die is te bekijken via de link Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden op onze site.

Wat betekent [Afhalen: Direct op te halen]?

Als er "Direct op te halen" staat betekent dat het product op voorraad ligt en direct beschikbaar is. Door tussentijdse verkoop en/of niet correcte vermelde voorraad kan dit afwijken. Als u iets op wilt halen moet u dit van tevoren bestellen. Wij leggen uw bestelling dan klaar en tevens zien we of alles op voorraad ligt. Dit om lange wachttijden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat u niet voor niets kom gereden.

Moet ik altijd een bestelling plaatsen via de webshop?

Nee; u kunt ook via de mail, fax of per post een bestelling plaatsen. Uw bestelling kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of faxen naar +31(0)492-31 93 31

Worden er orderkosten in rekening gebracht?

Er worden geen orderkosten in rekening gebracht bij orders boven de € 80,00 excl. btw. Voor orders onder de € 80,00 excl. btw worden wel kosten in rekening gebracht, de toeslag is dan € 10.33 excl. btw per order. Deze toeslag is om de kosten enigszins te dekken die gemaakt worden bij het verzamelen van de order en de administratieve verwerking ervan.

Kan ik producten retour leveren?

U heeft teveel producten besteld of ze sluiten niet volledig aan bij uw verwachtingen. In dat geval kunt u bij ons binnen 60 dagen de producten aan ons retourneren, mits onbeschadigd. Dit gebeurt op eigen kosten. Wanneer u een producten wilt retourneren, neemt u alvorens contact met ons op per telefoon of per e-mail om misverstanden te voorkomen +31 (0)492-31 93 31 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Dit is van toepassing:
- Wij betalen geen verzendkosten retour alleen de kosten van het aangekochte product(en).
- Indien blijkt dat de producten bij retourzending dermate is beschadigd waardoor doorverkoop aan derden niet meer mogelijk is, wordt de schade verrekend met het terug te storten bedrag.
- Maatwerk producten die voor u opmaat zijn gemaakt kunnen nooit geretourneerd worden!

Wat zijn de betalings- en leveringsvoorwaarde van MirWood B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

MirWood B.V.
De Smagt 45
5425 VS  De Mortel
Inschrijfnummer K.v.K. Brabant: 17092574 (AS 100-08)
 

Artikel 1:  Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van MirWood B.V., gevestigd te De Mortel, hierna te noemen "de gebruiker". 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument". 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als "de bescheiden". Onder "de bescheiden" worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 7. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming van één of meer verplichtingen van de wederpartij zoals neergelegd in de algemene voorwaarden te verlangen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen van deze verplichting(en). 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2:  Overeenkomsten 1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3:  Aanbiedingen, offertes 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren zaken en/of materialen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede omschrijvingen, afbeeldingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 7. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen. 9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 10. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de  overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden gebracht in de prijzen van toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.        b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4:  Inschakeling derden 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, dan dient de wederpartij een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid, in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld; b. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie(s) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie(s) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; c. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; d. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; f. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; g. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; h. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas,

water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; i. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden; j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; k. op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; l. de gebruiker op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie(s) waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; m. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6:  (Op)levering, (op)leveringstermijnen 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen c.q. het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn,geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet. 8. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten. 9. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen niet zijnde dagen in het weekend of algemeen erkende feestdagen. 10. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop, als gevolg van niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. 11. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 9 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 12. Indien de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid. 13. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende kosten en schade door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 7:  Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 4. De uitvoering van de overeenkomst moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is. Deze uitvoering geschiedt binnen de hiervoor overeengekomen en geplande normale tijd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd hiervoor overwerk c.q. overige extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. 6. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 7. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein, het werk en/of bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. 10. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen. 11. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen, door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen alsmede de door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover de gebruiker deze gebreken, onvolkomenheden e.d. kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 12. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 8:  Meer- en minderwerk 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd. 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden; b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen. 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: a. het aanschaffen van bouwmaterialen; b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan; c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij en/of de gebruiker nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan niet in de stelpost begrepen. Deze kosten van verwerking zullen echter wel worden verrekend ten laste van deze stelpost. Indien na deze verrekening de in deze stelpost opgenomen bedragen worden overschreden met een grotere marge dan waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had kunnen c.q. moeten houden c.q. met een grotere marge dan tussen partijen werd overeengekomen zullen deze kosten als meerwerk aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking in de stelpost begrepen en worden deze niet afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen - en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen - zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten. 9. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen en bij de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker te gebruiken materialen. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de gebruiker een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.

Artikel 9:  Opneming, goedkeuring, oplevering 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag plaats te vinden. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 2. Ingeval de opneming niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, dan kan de gebruiker schriftelijk een nieuw verzoek aan de wederpartij richten het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Ingeval de wederpartij wederom niet aan dit verzoek voldoet, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek. 3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming wordt door de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Hierbij geeft de wederpartij een onderbouwde vermelding van de eventueel aanwezige gebreken. 4. Ingeval de gebruiker binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn geen enkele mededeling van de wederpartij heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming. 5. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de eventuele in het kader van lid 3 van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. 6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 8. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10:  Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed. 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij voorafgaand schriftelijk heeft gewezen op de aan de schorsing verbonden gevolgen. 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwmaterialen. 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend. 5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is. 6. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakt kosten. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij heeft de gebruiker recht op een bedrag berekend overeenkomstig lid 5 van dit artikel.

Artikel 11:  Bouwmaterialen 1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet overeengekomen eisen. 2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de locatie(s) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht (eventueel aan de hand van een tussen partijen overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd. 4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard. 5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de gebruiker afgevoerd. 6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op de locatie van de wederpartij aankomen.

Artikel 12:  Aansprakelijkheid en garantie 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is. 5. De gebruiker neemt bij bescheiden, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, behalve voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk c.q. soort materiaal dan wel een specifieke behandeling van materialen is voorgeschreven. 6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. 7. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 8. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd. 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. In dit kader dienen door de wederpartij na oplevering geconstateerde gebreken direct na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 10. In afwijking van lid 9 van dit artikel bedraagt de termijn waarbinnen de consument de gebruiker kan aanspreken tot vergoeding van vastgestelde schade 1 jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van schadevergoeding is komen vast te staan.

11. Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere (natuurlijke) materialen. 12. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 13. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de gebruiker zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 14. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven; c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker; d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 13:  Betaling 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend; b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op  de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 14:  Intellectuele eigendomsrechten 1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door de gebruiker vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door de gebruiker vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden. 3. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 15:  Eigendomsvoorbehoud 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen. 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 4. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. 5. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

Artikel 16:  Pand 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om: a. de zaken aan derden in onderpand te geven; b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen; c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. 2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 17:  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18:  Overmacht 1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen. 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 19:  Ontbinding, annulering 1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren. b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument. 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20:  Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst. 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. 5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 20 juni 2008

Waarom vraagt de chauffeur een handtekening?

Elke zending behandelen wij als een aangetekend stuk. U tekend voor een goede ontvangst. Zo ontstaat er nooit onduidelijkheid over de aankomst van uw zendingen. U kunt het bewijs van ontvangst, met handtekening, opvragen bij onze logistiek planner. Hier kan een tarief voor gelden. Als u per mail aangeeft dat het pakket ergens neergelegde mag worden, geldt deze mail als een soort handtekening voor een goede ontvangst. Onze chauffeur doet dan de afleverbon bij u in de brievenbus.

Info:

Voor vragen & advies of direct iets bestellen, mail naar : info@mirwood.nl

 

Als u producten wilt afhalen, altijd van tevoren bestellen!

Waarom zaken doen met  

MirWood Products

-Wij zijn sterk in maatwerk
Scherpe prijzen.
Ruim assortiment.
Veilig betalen per iDEAL, overschrijving via bank of  pin op kantoor. 
- Eigen transport. 
Snelle levertijden. 
-Wij leveren door heel Nederland & België.
Openingstijden:
maandag 9.30-16.30 uur
dinsdag 9.30-16.30 uur
woensdag 9.30-16.30 uur
donderdag 9.30-16.30 uur
vrijdag 9.30-16.30 uur
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten

Van 12.00uur tot 13.00uur wordt er geluncht.

Alle prijzen van het glas zijn ondervoorhoud! Orders zijn niet bindend en kunnen eventueel door ons geannuleerd worden.